Konsultacje projektu Programu współpracy

Gminy Gostynin

z organizacjami pozarządowymi
2013


2017


2018


2019PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYNIN 

Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 .

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020
     Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie     (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 261/XLV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych, dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniach od 14 listopada do 21 listopada 2019 r. odbyły się konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Formą konsultacji było zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gostynin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin – Gostynin, ul. Rynek 26 projektu ww. Programu oraz formularza konsultacji. Uwagi i opinie można było przesłać drogą elektroniczną na adres: m.bulinska@gminagostynin.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (liczy się data wpływu do urzędu) lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
W terminie od 14 listopada do 21 listopada 2019 r. nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła M. Bulińska. 


 

 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Gostynin

z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok


Wójt Gminy Gostynin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2013 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 października do 30 października 2012r.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uggostynin.bip.org.pl, na stronach internetowej Gminy Gostynin w zakładce Organizacje Pozarządowe www.gminagostynin.pl
3) wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 09-500 Gostynin oraz Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33 09-500 Gostynin.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin – ul. Rynek 26 09-500 Gostynin;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin – Białe 33 09-500 Gostynin;
3) drogą elektroniczną na adres email: p.toruniewska@gminagostynin.pl
4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
• Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
• Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33 09-500 Gostynin

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Paulina Toruniewska – Tel. 24 235 16 04, 601 391 168.

Program.pdf

Program Formularz.pdf

 
  

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYNIN  Z ORGANIZACJAMI

POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017”


 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr 261/XLV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2010r.     w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych, dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 30 listopada 2016r. o godzinie 14:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi    oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gostynin na temat projektu Rocznego programu współpracy. Podczas spotkania konsultacyjnego uprawnieni przedstawiciele zaproszonych organizacji mogli składać ewentualne uwagi do projektu.

W przedmiotowym spotkaniu wzięła udział pani Marzena Bulińska – Sekretarz Gminy Gostynin oraz Paulina Toruniewska - Starszy specjalista ds. kultury, promocji i współpracy     z organizacjami pozarządowymi. Żaden z przedstawicieli zaproszonych organizacji nie stawił się. Uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” nie zgłoszono.


Protokół (pdf) - pobierz

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1380
Odwiedzin wszystkich: 4254605
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman