« powrót
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Data publikacji: 2017-10-26, 14:46:10
Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Gostynin z prośbą o dokonanie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników:
- Do Sądu Okręgowego w Płocku - 4 ławników.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławników,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sadzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 22 listopada 2017 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybór ławników odbędzie się bez zbędnej zwłoki.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Gminy Gostynin, pokój nr 4 lub 16, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Gostynin, w sekretariacie, pokój nr 2, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin – www.gminagostynin.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela:

1. Pani Bożena Durma     – tel. 24-2360766
2. Pani Anita Maślana      – tel. 24-2360754

Dokumenty do pobrania:

- Karta - zgłoszenie kandydata na ławnika
- Lista
- Oświadczenie nr 1
- Oświadczenie nr 2
Galeria wiadomości
Sąd Okręgowy w Płocku
Sąd Okręgowy w Płocku
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1273
Odwiedzin wszystkich: 3425568
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman