« powrót
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY, PO WER I RPO
Data publikacji: 2018-05-10, 14:58:29
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 07.05.2018r. do dnia 21.05.2018r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji" w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 21 000 PLN.
Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki Aktualności.
Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację" w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 18.05.2018r.
 
Uwaga!!!
Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie" to:
- osoby bezrobotne
- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)
- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)
- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach RPO 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 07.05.2018r. do 21.05.2018r. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 15 osób (w tym 13 mężczyzn i 2 kobiet)  w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.
Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:
- kobiet w wieku 30 lat i powyżej
- mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej, którzy dodatkowo przynależą do jednej z poniższych grup osób:

   - o niskich kwalifikacjach,
   - długotrwale bezrobotnych (tj. nieprzerwanie 12m-cy),
   - niepełnosprawnych,
   - powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki: Aktualności.
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację" w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 18.05.2018r.


Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 07.05.2018r. do dnia 21.05.2018r. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji" w kwocie 21 000 PLN wyłącznie dla 10 osób bezrobotnych (7 kobiet i 3 mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym     PO WER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

- osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
- osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki: Aktualności.
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację" w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 18.05.2018r. 

 
Galeria wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1837
Odwiedzin wszystkich: 3592448
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman