« powrót
INFORMACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOSTYNINIE
Data publikacji: 2018-07-05, 11:45:34
- Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
- Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach RPO
- Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.07.2018r. do 06.07.2018r.  będą wydawane i przyjmowane wnioski dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (20 000 zł na jedno stanowisko). Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy Pracodawca ubiegający się o ,,refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" w danym naborze może skorzystać tylko raz.
 
Wnioski wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki: Aktualności.

Uwaga!!!
Pracodawcy uprawnieni do składania wniosku o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to
:
- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą
- Producent rolny
-Niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła
- Żłobek lub klub dziecięcy
- Podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne


 
Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON
na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 04.07.2018r. do 13.07.2018r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/1891/2018 z dnia 22 marca 2018r., środki jakie pozostają do dyspozycji Urzędu na ten cel to 40 000 zł.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 II piętro lub z naszej strony internetowej gostynin.praca.gov.pl


 
Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 04.07.2018r. do 13.07.2018r. ogłasza III nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 7 mężczyzn  w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:
- kobiet w wieku 30 lat i powyżej
- mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej, którzy dodatkowo przynależą do jednej z poniższych grup osób:

      o niskich kwalifikacjach,
      długotrwale bezrobotnych (tj. nieprzerwanie 12m-cy),
      niepełnosprawnych,
      powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki: Aktualności.
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację" w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 12.07.2018r. 


 
Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.07.2018r. do dnia 13.07.2018r. ogłasza III nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji" w kwocie 21 000 PLN wyłącznie dla 4 osób bezrobotnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym     PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

- osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
- osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej gostynin.praca.gov.pl z zakładki: Aktualności.
Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację" w danym naborze, może skorzystać tylko raz. Weryfikacja wniosków będzie prowadzona w terminie do 12.07.2018r.
Galeria wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1854
Odwiedzin wszystkich: 3592465
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman