« powrót
NAJLEPSZA NALEWKA GMINY GOSTYNIN 2019
Data publikacji: 2019-08-02, 14:01:16
Regulamin Konkursu

„Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2019”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

2. Konkurs odbywa się w ramach XII Gminnych Dożynek Ekologicznych.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

&2

1. Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2019”, zwany dalej Konkursem, ma na celu:
a. Kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek,
b. Popularyzacja wiedzy na temat produkcji nalewek
c. Promocja gminnych tradycji nalewkarskich
d. Odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców
e. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

KOMISJA KONKURSOWA

&3
 
1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Dyrektora GCKiTWGG.

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY


&4
 
4. Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria:
a) oryginalność składników – w skali od 0 do 5 pkt.
b) smak – w skali od 0 do 5 pkt.
c) klarowność – w skali od 0 do 5 pkt.
d) aromat – w skali od 0 do 5 pkt.

5. I miejsce w Konkursie otrzyma nalewka, która uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

6. Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale nalewkom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

ZASADY UCZESTNICTWA

&5

1. Uczestnicy, dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

2. Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

3. Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjmowane są do 30 sierpnia 2019 r. drogą pocztową – Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 lub mailową: centrumkultury@gminagostynin.pl

4. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę z nalewką (min. 0,25 l) do dnia 6 września 2019 r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, do godziny 15.00. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.

5. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

6. Nalewki zgłoszone po 06 września 2019r. nie wezmą udziału w Konkursie.

ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

&6
 
- Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym Uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.

- Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 września 2019 r., podczas XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu, około godziny 16:45.

- Uczestnicy Konkursu ubiegają się o honorowy tytuł:
Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2019”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7
 
1. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na KARCIE UCZESTNICTWA, oświadcza, że:

a) zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem i akceptuje jego postanowienia w całości.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33; 09-500 Gostynin na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, jego danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia przez GCK i TW GG oraz ewentualnie w celach marketingowych.
c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie poprzez publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
d) Został poinformowany o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i tradycji Wsi Gminy Gostynin

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiTWGG.

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 601-391-168 lub 661-272-586 w godzinach 08:00 – 16:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GCK I TW GG W BIAŁEM

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem Białe 33; 09-500 Gostynin; tel.: 601-391-168; e-mail: centrumkultury@gminagostynin.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podst. Art. 6 i 7 RODO iw celu realizacji ustawowych i statutowych zadań GCK I TW GG.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GCK i TW GG, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w GCK i TW GG.

4. Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Pani/Pana zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnianie.
W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCK i TW GG przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GCK i TW GG.

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych
e) prawo żądania ograniczenia Pani/Pana danych osobowych
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

6. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w pkt. 1.

8. Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GCK i TW GG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt. 1.

Do pobrania (pdf):

- Regulamin i karta zgłoszeniowa
Galeria wiadomości
Konkurs
Konkurs
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 300
Odwiedzin wszystkich: 4243248
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman