« powrót
KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019
Data publikacji: 2019-08-02, 15:08:19
REGULAMIN KONKURSU „NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019”

Wstęp

Bardzo ważnym etapem uroczystości dożynkowych jest wicie wieńca żniwnego oraz pochód z nim do dworu lub chaty. Najczęściej wieniec, bądź wieńce wito wplatając w nie kłosy z „równianki” oraz garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Pszenica miała moc sprawczą – odpowiednio honorowana odwdzięczała się bogatymi plonami. Żyto związane było z tajemniczym światem duchów. Do wieńca dożynkowego wplatano również gałązki leszczyny – symbol obfitości i błogosławieństwa bożego. Jej gałązki dają spokój i szczęście. Wieńce ubogacano owocami i warzywami, czyli wszystkim czym obrodziła ziemia, przystrajano wstążkami i kwiatami polnymi (grona dojrzałych jarzębin, kwiaty, barwinek, mirt, róże polne, bukszpan, sitowie, jabłka, orzechy, kwiat ślazu gęsiego, nagietki, kurzyślad, itd.). Wieńce żniwne mogły przybierać różne kształty np. wielkich, barwnych kół, zrobionych z łubianych lub wiklinowych obręczy, pokrytych kwiatami i kłosami albo bukietów o trzech odnogach przewiązanych tasiemką. Zwykle miały one jednak kształt korony węgierskiej. Składały się z tzw. obrączki, czyli warkocza zrobionego ze zboża o średnicy grubości cala (splot sam bez kłosek) oraz dwóch przymocowanych do niej warkoczy wygiętych kabłąkowo. Miejsce ich krzyżowania się przewiązane było jedwabnymi wstążkami, najczęściej barwy białej, żółtej, czerwonej i szafirowej. Bywało, że do wieńców żniwnych przywiązywano żywe ptaki: kaczkę, koguta, czy kurczęta i na podstawie ich zachowania próbowano przepowiedzieć urodzaj w roku następnym… Wierzchołek wieńca dekorowano pieczoną kukiełką lub piernikowym sercem, co miało wyrażać obfitość lasu i pasieki. Często wierzchołek zwieńczały symbole religijne. Jeśli rok był urodzajny, to i wieniec był bogatszy, większy i znakomitszy.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem (GCKiTWGG).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie XII Gminnych Dożynek Ekologicznych, 15 września 2019r. w Lucieniu.

3. Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występujących na Mazowszu. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 15 września 2019r.
 
§2

1. Cele konkursu:
a. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin sztuki ludowej.
b. Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi.
c. Promocja sołectw i wsi z terenu Gminy Gostynin
d. Rozbudzanie i popularyzacja zainteresowań twórczością ludową.
e. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
 
KOMISJA KONKURSOWA

§3

1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Dyrektora GCKiTWGG.

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 
KRYTERIA OCENY

§4

1. Oceniając wieńce dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – w skali od 0 do 5 pkt.
b. Różnorodność podstawowych materiałów naturalnych użytych do wykonania wieńca, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp. – w skali od 0 do 5 pkt.
c. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – w skali od 0 do 5 pkt.
d. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – w skali od 0 do 5 pkt.

2. I miejsce w Konkursie otrzyma wieniec, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

3. Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale wieńcom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1. W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa i wsie, które prawidłowo wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, złożą osobiście w siedzibie GCKiTWGG w godzinach 08:00 – 16:00 bądź też wyślą na adres Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin w terminie do 06 września 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są również pocztą elektroniczną na adres: centrumkultury@gminagostynin.pl

2. Wieńce zgłoszone po 06 września 2019r. nie wezmą udziału w Konkursie.

3. Grupa wieńcowa prezentuje wieniec podczas przemarszu Korowodu Dożynkowego.

4. Grupa wieńcowa może liczyć maksymalnie 6 osób.
 
§6

1. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać następujących rozmiarów:
a. Wysokość do 180cm,
b. Szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150cm.

2. Wieńce nie mogą być wykonane w wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznego tworzywa, itp. Swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych oraz poczucia moralności.

3. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie.
 
PRZEBIEG KONKURSU

§7

1. Grupa wieńcowa przyjeżdża na koszt własny na XII Gminne Dożynki Ekologiczne.

2. Rejestracja wieńców dożynkowych nastąpi 15 września 2019r. w godzinach od 11:15 – 11:45 przed kościołem pw. Matki Bożej Różańcowej w Lucieniu.

3. Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

4. Komisja konkursowa dokona oceny wieńców 15 września 2018r. w godzinach 14:30 – 16:00.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2019r. podczas XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu około godz. 16:45.
 
NAGRODY PIENIĘŻNE

§8

1. Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Wójta Gminy Gostynin, po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową, w wysokości:
a. I miejsce – 350,00 zł netto
b. II miejsce – 300,00 zł netto
c. III miejsce – 250,00 zł netto
d. Wyróżnienia – po 170,00 zł netto

§9


1. Nagrody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są dzielone proporcjonalnie do liczby osób wchodzących w skład grupy wieńcowej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota pobrana jako podatek od nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu – Gminne centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin – na konto właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00zł, to jest ona zwolniona z podatku.

2. W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zm.).

3. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi gotówką w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi Konkursu w KARTACH UCZESTNICTWA.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na KARCIE UCZESTNICTWA, oświadcza, że:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem i akceptuje jego postanowienia w całości.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33; 09-500 Gostynin na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, jego danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia przez GCK i TW GG oraz ewentualnie w celach marketingowych.
c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie poprzez publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
d) Został poinformowany o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i tradycji Wsi Gminy Gostynin

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiTWGG.

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 601-391-168 lub 661-272-586 w godzinach 08:00 – 16:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GCK I TW GG W BIAŁEM

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem Białe 33; 09-500 Gostynin; tel.: 601-391-168; e-mail: centrumkultury@gminagostynin.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podst. Art. 6 i 7 RODO iw celu realizacji ustawowych i statutowych zadań GCK I TW GG.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GCK i TW GG, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w GCK i TW GG.

4. Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Pani/Pana zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnianie.
W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCK i TW GG przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GCK i TW GG.

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych
e) prawo żądania ograniczenia Pani/Pana danych osobowych
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

6. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w pkt. 1.

8. Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GCK i TW GG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt. 1.

Do pobrania (pdf):

- Regulamin i karta zgłoszeniowa
Galeria wiadomości
Konkurs
Konkurs
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 217
Odwiedzin wszystkich: 4243165
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman